Jaké jsou naše obchodní podmínky?

Obchodní podmínky

Pro obytné auto

 • řidičský průkaz skupiny B
 • minimální věk 23 let
 • praxe minimálně 2 roky
 • předložení 2 dokladů (OP, ŘP)
 • právnická osoba výpis z obchodního rejstříku (max.3 měsíce starý), plná moc od oprávněné osoby na převzetí vozidla, osobní doklady řidiče, OP+ŘP objednávka s uvedením jmen řidičů          a kontaktu na ně (mob.tel.), kteří budou oprávněni    vozidlo používat.
 • minimální doba zapůjčení 4 dny (v období od 15.6. do 15.9. minimálně 7 dnů)
 • v případě nájmu kratším než 72 hodin bude cena stanovena individuálně
 • obytné vozidlo je možné zapůjčit jen do států uvedených v závěrečných ustanoveních (jedná se převážně o členské státy EHP)
 • na vozidle je zákazané provádět jakékoliv úpravy (polepování, šroubování, vrtání apod.)
 • v prostorech obytného vozu je přísný zákaz kouření, při porušení viz. pokuty a sankce
 • pronajaté vozidlo nesmí být použito k odtahu dalších vozidel
 • nájemce musí souhlasit s podpisem smlouvy a zároveň se zavazuje, že veškeré osobní údaje jsou pravdivé. Podpisem smlouvy souhlasí s tím, že si pronajímatel může udělat kopii občanského a řidičského průkazu. (Potřebné doklady je třeba předložit nejpozději před výpůjčkou vozu)
 • vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům nebo za účelem dalšího pronájmu či podnikání, k přepravě nebezpečných a rozměrných nákladů apod.
 • v případě, že vozidlo bude řídit i jiný řidič, musí být uveden ve smlouvě o pronájmu. Ten musí předložit doklady potřebné pro uzavření smlouvy a nájemce ručí za to, že druhý řidič splňuje zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Po začátku pronájmu není možné volit dalšího řidiče
 • jestliže bude vozidlo předáno k řízení jiné osobě, která není uvedena ve smlouvě o nájmu, bude doměřen poplatek 5 000 Kč. Všechny rizika spojená s případnou havárií v tomto případě ponese klient
 • nájemce musí dbát na bezpečné projetí veškerých mostů, tunelů, průjezdů, apod. Při předávání vozidla bude obeznámen s výškou vozu, což potvrdí podpisem na přebíracím protokolu
 • po dobu pronájmu vozidla, pronajímatel nezodpovídá za škody nebo úrazy nájemců způsobené vozem, stavem vozu nebo vybavením vozu apod.
 • zákazník hradí všechny pokuty, penále a škody, jím způsobené, na kterých nenese vinu pronajímatel
 • do vozidla je zákaz nošení a vstupu domácích mazlíčků jako je pes, kočka apod. V případě zjištění tohoto přestupku viz. pokuty a sankce
 • při poškození obytného automobilu v rozsahu bránícím k pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace. Uhrazená záloha se vrací v plné výši.
 • cena je vždy za 1 den pronájmu
 • rezervace obytného vozu (je možné e-mail, telefon, web) platí pouze 5 dnů. Do této doby musí být uhrazena záloha 100 % z celkové ceny, která slouží jako blokace termínu. Jinak bude vozidlo nabízeno dál v tomto termínu jako volné
 • doplatek zbylé částky je možné uhradit převodem na účet nebo v hotovosti při převzetí vozidla
 • při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací, stává se smluvní pokutou za dřívější vrácení
 • jednorázový servisní poplatek ve výši 1 500,- Kč je vždy účtován a to za přípravu vozidla, bez ohledu na dobu nájmu (1 plná PB láhev, čistá prostěradla, vyčištění, kontrola tlaku v pneumatikách, dolití kapalin do ostřikovačů, kontrola dalších kapalin, chemikálie do WC, speciální toaletní papír)
 • při předání vozu požadujeme vratnou kauci 30 000,- Kč, která slouží pronajímateli jako jistina pro případ škod na karavanu, způsobených při pronájmu
 • asistenční služby v Evropě
 • havarijní pojištění
 • čistá prostěradla do celého vozu (ložní prádlo, přikrývky a polštáře nejsou v ceně)
 • plná nádrž na čerstvou vodu
 • dálniční známka ČR
 • vyrovnávací nájezdové klíny
 • hadice na doplňování vody
 • během vaší dovolené, možnost bezplatného parkování vašeho auta u nás
 • vozidlo je možné převzít první den půjčení v době 8.30 – 17.00 hod a předává se v den ukončení pronájmu v době mezi 8.30 – 17.00 hod. (pokud není dohodnuto jinak)
 • v případě prodlení o více než 3 hodiny bude účtován další 1 den výpujčky
 • vozidlo musí být vráceno v nepoškozeném a čistém stavu, tj. karoserie – bez nánosu bláta, umytí zvenku požadujeme jen při celkovém silném znečištění exteriéru (kvůli usnadnění zjištění případného mechanického poškození auta zvenku), interiér – vyprázdněná odpadní nádrž, vyprázdněná a vypláchnutá kazeta WC, koš bez odpadků, žádné špinavé skvrny, sedadla, místo pro nohy, palubní deska, atd., musí být čisté – žádné bláto, tráva atd. V opačném případě viz. pokuty a sankce
 • vozidlo se předává i vrací s plnou nádrží PHM
 • v případě použití hasicího přístroje a lékárničky, je nájemce povinen zakoupit tyto věci nové
 • při převzetí karavanu obě strany podepíší protokol o převzetí vozu, převzetí vozidla a seznámení se s jeho zařízeními a používáním trvá cca 45-60 min.
 • v případě, že během cesty vznikly větší či menší škody, je nutné oznámit tuto skutečnost při vrácení vozu pronajímateli
60 dnů před termínem40% ze zálohy
31 až 59 dnů před termínem60% ze zálohy
11 až 30 dnů před termínem80% ze zálohy
0 až 10 dnů před termínem100% ze zálohy
při vrácení nevyčištěného vozu1 800 Kč
při vrácení silně znečištěného vozu
(bláto, tráva, písek, olej, lepidlo, barvy)
6 000 Kč
za nevyprázdněné WC1 200 Kč
nevyprázdněná odpadní nádrž600 Kč
při poškození, či znečištění, které nelze odstranitnáhrada v plné výši
ztráta OTP, dokladu o zákonném poj., klíčů, atd.5 000 Kč za každou ztracenou položku
ztráta hlavního startovacího klíče10 000 Kč
ztráta SPZ3 000 Kč
propálení či trvalé znečištění sedadel15 000 Kč
znečištění karoserie1 000 Kč
drobné oděrky na karoserii a interiéru do 5cm3 000 Kč, větší poškození dle náročnosti opravy
+ servisní práce
nefunkční nebo poškozená markýza25 000 Kč
za porušení zákazu vstupu domácích mazlíčků2 000 Kč
porušení zákazu kouření3 000 Kč
chybějící stav palivaodhadnut a přepočítán běžnou cenou paliva
+ administrativní poplatek 500 Kč

Veškeré poškození a ztráty se strhávají z vratné kauce. V případě že je poškození větší jak je složený deposit, nájemce je povinen doplatit tuto položku do celkové výše ceny.

Náš vůz je pojištěn se spoluúčastí 10 % (minimálně však 10.000,- Kč). Osoby ani přepravovaný náklad pojištěny nejsou. Poškození interiéru nájemcem (zničení nebo odcizení) se z havarijního pojištění neuplatňuje.

Pojištění se nevztahuje

 • při požití omamných a jiných návykových látek nájemcem (řidičem)
 • při požití alkoholických nápojů nájemcem (řidičem)
 • při prokazatelném poškození pronajatého vozu nájemcem
 • pojištění se nevztahuje na případný požár, způsobený v obytném voze jakýmkoliv vznícením, které vzniklo z otevřeného ohně. Z tohoto důvodu je zákaz kouření a používání jakéhokoliv otevřeného ohně (svíčky, prskavky atd.)
 • v případě poškození obytného vozu je nájemce povinný volat policii a sepsat protokol o poškození vozu či krádeže. Požadovat doklad. Hned po zjištění škody, pořídit fotodokumentaci škody.

V případě, že složená kauce nepostačí na 10% spoluúčast, je vlastník vozidla (pronajímatel) oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci. Ten se zavazuje takový rozdíl bez zbytečného odkladu uhradit.

V případě, že nastane pojistná událost a složená kauce (nebo její část) bude započtena jako neuhrazená škoda, vzniká povinnost pronajímatele vrátit kauci (nebo její část) až po přijetí pojistného plnění za předmětnou pojistnou událost. Právo kauci držet do vyřešení pojistné události a závazek vyplatit ji (nebo její část) vzniká pronajímateli také tehdy, je-li znám viník škody a odškodnění provádí jeho pojišťovací ústav.

V případě nehody

 • vždy zavolat policii a zajistit sepsání protokolu o nehodě, pořídit fotodokumentaci a jednoduchý nákres postavení vozidla (vozidel)
 • kontaktovat osobu pronajímatele tel. +420 774 872 466
 • sepsat všechny účastníky a svědky nehody
 • vůz je vybaven kartou asistenční služby, kontaktovat asistenční službu (tel.číslo je ve sluneční cloně řidiče) a postupovat dle pokynů
 • nepojízdné vozidlo zabezpečit před dalším případným poškozením a vniknutím cizích osob (zabezpečit proti krádeži)
 • při nehodě a poruše vozu, nemá nájemce nárok na výměnu vozu ani jinou formu kompenzace ze strany pronajímatele

Protože se jedná o zcela nový vůz, je krytý zárukou výrobce. Případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu.
V případě, že nájemce nedodrží tyto pokyny nebo nesplní další povinnosti, je odpovědný za veškeré škody nebo následky nehody a krádeže.

Seznam států, do kterých je možné s obytným vozem vycestovat

Andora, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a pro účely zelenokaretního systému i Švýcarsko, Vatikán.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
AC Steel, a.s. jako správce údajů zpracovává o Vás osobní údaje za
následujícím účelem
Zpracováváme o Vás osobní údaje za následujícím účelem
Při rezervaci, poptávce a uzavření smlouvy o pronájmu dochází ke zpracování zejména k:
– vymahání pohledávek
Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce a dodržení zákonných povinností.
Mezi oprávněné zájmy správce patří:
– kvalitní spolupráce,
– možnost vymáhání pohledávek,
– plánování a řízení pronájmu,
Osobní údaje nejsou předávány dalším zpracovatelům ani mimo území ČR a nedochází k profilování ani
automatizovanému rozhodování.
Zpracování probíhá po dobu aktivní spolupráce se zákazníkem + 10 let od poslední platby,
Vaše práva v rámci zpracování osobních údajů
– právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme,
– právo na opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme,
– právo na omezení zpracování,
– právo na výmaz osobních údajů,
– právo na přenositelnost osobních údajů,
– právo vznést námitku proti zpracování,
– právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz).
Všechna svá práva můžete uplatnit kdykoliv osobně v sídle správce, nebo pomocí elektronické
komunikace přes e-mailovou adresu: internispravce@acsteel.cz

Pro střešní stan

 • řidičský průkaz skupiny B
 • minimální věk 21 let
 • praxe minimálně 2 roky
 • předložení 2 dokladů (OP, ŘP)
 • právnická osoba výpis z obchodního rejstříku (max.3 měsíce starý), plná moc od oprávněné osoby na převzetí vozidla, osobní doklady řidiče, OP+ŘP objednávka s uvedením jmen řidičů          a kontaktu na ně (mob.tel.), kteří budou oprávněni    vozidlo používat.
 • minimální doba zapůjčení 4 dny (v období od 15.6. do 15.9. minimálně 7 dnů)
 • v případě nájmu kratším než 72 hodin bude cena stanovena individuálně
 • obytné vozidlo je možné zapůjčit jen do států uvedených v závěrečných ustanoveních (jedná se převážně o členské státy EHP)
 • na stanu je zákazané provádět jakékoliv úpravy (polepování, šroubování, vrtání apod.)
 • v prostorech stanu je přísný zákaz kouření, při porušení viz. pokuty a sankce
 • pronajaté vozidlo nesmí být použito k odtahu dalších vozidel
 • nájemce musí souhlasit s podpisem smlouvy a zároveň se zavazuje, že veškeré osobní údaje jsou pravdivé. Podpisem smlouvy souhlasí s tím, že si pronajímatel může udělat kopii občanského a řidičského průkazu. (Potřebné doklady je třeba předložit nejpozději před výpůjčkou vozu)
 • vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům nebo za účelem dalšího pronájmu či podnikání, k přepravě nebezpečných a rozměrných nákladů apod.
 • v případě, že vozidlo bude řídit i jiný řidič, musí být uveden ve smlouvě o pronájmu. Ten musí předložit doklady potřebné pro uzavření smlouvy a nájemce ručí za to, že druhý řidič splňuje zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Po začátku pronájmu není možné volit dalšího řidiče
 • jestliže bude vozidlo předáno k řízení jiné osobě, která není uvedena ve smlouvě o nájmu, bude doměřen poplatek 5 000 Kč. Všechny rizika spojená s případnou havárií v tomto případě ponese klient
 • nájemce musí dbát na bezpečné projetí veškerých mostů, tunelů, průjezdů, apod. Při předávání vozidla bude obeznámen s výškou vozu, což potvrdí podpisem na přebíracím protokolu
 • po dobu pronájmu vozidla, pronajímatel nezodpovídá za škody nebo úrazy nájemců způsobené vozem, stavem vozu nebo vybavením vozu apod.
 • zákazník hradí všechny pokuty, penále a škody, jím způsobené, na kterých nenese vinu pronajímatel
 • do vozidla je zákaz nošení a vstupu domácích mazlíčků jako je pes, kočka apod. V případě zjištění tohoto přestupku viz. pokuty a sankce
 • při poškození obytného karavanu v rozsahu bránícím k pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace. Uhrazená záloha se vrací v plné výši.
 • cena je vždy za 1 den pronájmu
 • rezervace obytného vozu (je možné e-mail, telefon, web) platí pouze 5 dnů. Do této doby musí být uhrazena záloha 40 % z celkové ceny, která slouží jako blokace termínu. Jinak bude vozidlo nabízeno dál v tomto termínu jako volné
 • doplatek zbylé částky je možné uhradit převodem na účet nebo v hotovosti při převzetí vozidla
 • při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací, stává se smluvní pokutou za dřívější vrácení
 • jednorázový servisní poplatek ve výši 1 500,- Kč je vždy účtován a to za přípravu vozidla, bez ohledu na dobu nájmu (1 plná PB láhev, čistá prostěradla, vyčištění, kontrola tlaku v pneumatikách, dolití kapalin do ostřikovačů, kontrola dalších kapalin, chemikálie do WC, speciální toaletní papír)
 • při předání vozu požadujeme vratnou kauci 25 000,- Kč, která slouží pronajímateli jako jistina pro případ škod na karavanu, způsobených při pronájmu
 • asistenční služby v Evropě
 • havarijní pojištění
 • čistá prostěradla do celého vozu (ložní prádlo, přikrývky a polštáře nejsou v ceně)
 • plná nádrž na čerstvou vodu
 • dálniční známka ČR
 • vyrovnávací nájezdové klíny
 • hadice na doplňování vody
 • během vaší dovolené, možnost bezplatného parkování vašeho auta u nás
 • vozidlo je možné převzít první den půjčení v době 8.30 – 17.00 hod a předává se v den ukončení pronájmu v době mezi 8.30 – 17.00 hod. (pokud není dohodnuto jinak)
 • v případě prodlení o více než 3 hodiny bude účtován další 1 den výpujčky
 • vozidlo musí být vráceno v nepoškozeném a čistém stavu, tj. karoserie – bez nánosu bláta, umytí zvenku požadujeme jen při celkovém silném znečištění exteriéru (kvůli usnadnění zjištění případného mechanického poškození auta zvenku), interiér – vyprázdněná odpadní nádrž, vyprázdněná a vypláchnutá kazeta WC, koš bez odpadků, žádné špinavé skvrny, sedadla, místo pro nohy, palubní deska, atd., musí být čisté – žádné bláto, tráva atd. V opačném případě viz. pokuty a sankce
 • vozidlo se předává i vrací s plnou nádrží PHM
 • v případě použití hasicího přístroje a lékárničky, je nájemce povinen zakoupit tyto věci nové
 • při převzetí karavanu obě strany podepíší protokol o převzetí vozu, převzetí vozidla a seznámení se s jeho zařízeními a používáním trvá cca 45-60 min.
 • v případě, že během cesty vznikly větší či menší škody, je nutné oznámit tuto skutečnost při vrácení vozu pronajímateli
60 dnů před termínem40% ze zálohy
31 až 59 dnů před termínem60% ze zálohy
11 až 30 dnů před termínem80% ze zálohy
0 až 10 dnů před termínem100% ze zálohy
při vrácení nevyčištěného vozu1 800 Kč
při vrácení silně znečištěného vozu
(bláto, tráva, písek, olej, lepidlo, barvy)
6 000 Kč
za nevyprázdněné WC1 200 Kč
nevyprázdněná odpadní nádrž600 Kč
při poškození, či znečištění, které nelze odstranitnáhrada v plné výši
ztráta OTP, dokladu o zákonném poj., klíčů, atd.5 000 Kč za každou ztracenou položku
ztráta hlavního startovacího klíče10 000 Kč
ztráta SPZ3 000 Kč
propálení či trvalé znečištění sedadel15 000 Kč
znečištění karoserie1 000 Kč
drobné oděrky na karoserii a interiéru do 5cm3 000 Kč, větší poškození dle náročnosti opravy
+ servisní práce
nefunkční nebo poškozená markýza25 000 Kč
za porušení zákazu vstupu domácích mazlíčků2 000 Kč
porušení zákazu kouření3 000 Kč
chybějící stav palivaodhadnut a přepočítán běžnou cenou paliva
+ administrativní poplatek 500 Kč

Veškeré poškození a ztráty se strhávají z vratné kauce. V případě že je poškození větší jak je složený deposit, nájemce je povinen doplatit tuto položku do celkové výše ceny.

Náš vůz je pojištěn se spoluúčastí 10 % (minimálně však 10.000,- Kč). Osoby ani přepravovaný náklad pojištěny nejsou. Poškození interiéru nájemcem (zničení nebo odcizení) se z havarijního pojištění neuplatňuje.

Pojištění se nevztahuje

 • při požití omamných a jiných návykových látek nájemcem (řidičem)
 • při požití alkoholických nápojů nájemcem (řidičem)
 • při prokazatelném poškození pronajatého vozu nájemcem
 • pojištění se nevztahuje na případný požár, způsobený v obytném voze jakýmkoliv vznícením, které vzniklo z otevřeného ohně. Z tohoto důvodu je zákaz kouření a používání jakéhokoliv otevřeného ohně (svíčky, prskavky atd.)
 • v případě poškození obytného vozu je nájemce povinný volat policii a sepsat protokol o poškození vozu či krádeže. Požadovat doklad. Hned po zjištění škody, pořídit fotodokumentaci škody.

V případě, že složená kauce nepostačí na 10% spoluúčast, je vlastník vozidla (pronajímatel) oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci. Ten se zavazuje takový rozdíl bez zbytečného odkladu uhradit.

V případě, že nastane pojistná událost a složená kauce (nebo její část) bude započtena jako neuhrazená škoda, vzniká povinnost pronajímatele vrátit kauci (nebo její část) až po přijetí pojistného plnění za předmětnou pojistnou událost. Právo kauci držet do vyřešení pojistné události a závazek vyplatit ji (nebo její část) vzniká pronajímateli také tehdy, je-li znám viník škody a odškodnění provádí jeho pojišťovací ústav.

V případě nehody

 • vždy zavolat policii a zajistit sepsání protokolu o nehodě, pořídit fotodokumentaci a jednoduchý nákres postavení vozidla (vozidel)
 • kontaktovat osobu pronajímatele tel. +420 777 584 840
 • sepsat všechny účastníky a svědky nehody
 • vůz je vybaven kartou asistenční služby, kontaktovat asistenční službu (tel.číslo je ve sluneční cloně řidiče) a postupovat dle pokynů
 • nepojízdné vozidlo zabezpečit před dalším případným poškozením a vniknutím cizích osob (zabezpečit proti krádeži)
 • při nehodě a poruše vozu, nemá nájemce nárok na výměnu vozu ani jinou formu kompenzace ze strany pronajímatele

Protože se jedná o zcela nový vůz, je krytý zárukou výrobce. Případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu.
V případě, že nájemce nedodrží tyto pokyny nebo nesplní další povinnosti, je odpovědný za veškeré škody nebo následky nehody a krádeže.

Seznam států, do kterých je možné s obytným vozem vycestovat

Andora, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a pro účely zelenokaretního systému i Švýcarsko, Vatikán.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
AC Steel, a.s. jako správce údajů zpracovává o Vás osobní údaje za
následujícím účelem
Zpracováváme o Vás osobní údaje za následujícím účelem
Při rezervaci, poptávce a uzavření smlouvy o pronájmu dochází ke zpracování zejména k:
– vymahání pohledávek
Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce a dodržení zákonných povinností.
Mezi oprávněné zájmy správce patří:
– kvalitní spolupráce,
– možnost vymáhání pohledávek,
– plánování a řízení pronájmu,
Osobní údaje nejsou předávány dalším zpracovatelům ani mimo území ČR a nedochází k profilování ani
automatizovanému rozhodování.
Zpracování probíhá po dobu aktivní spolupráce se zákazníkem + 10 let od poslední platby,
Vaše práva v rámci zpracování osobních údajů
– právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme,
– právo na opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme,
– právo na omezení zpracování,
– právo na výmaz osobních údajů,
– právo na přenositelnost osobních údajů,
– právo vznést námitku proti zpracování,
– právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz).
Všechna svá práva můžete uplatnit kdykoliv osobně v sídle správce, nebo pomocí elektronické
komunikace přes e-mailovou adresu: internispravce@acsteel.cz